B.KERNRETAIL NV (hierna « B.KERNRETAIL ») vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacy disclaimer (hierna “Privacyverklaring”) wil B.KERNRETAIL de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

We raden je aan deze privacyverklaring grondig te lezen.

Door je in te schrijven op de nieuwsbrief van WWW.DANSAERTPARK.BE of door deel te nemen aan een actie van WWW.DANSAERTPARK.BE, kan B.KERNRETAIL je persoonsgegevens ter beschikking krijgen, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link:https://www.privacycommissie.be/.

Door deze privacy disclaimer te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, zullen we enkel persoonsgegevens verwerken indien voldaan wordt aan ouderlijke toestemming. Indien wij kennis krijgen dat persoonsgegevens verzameld werden van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen wij de nodige stappen zetten om ouderlijke toestemming te bekomen.

Zonder ouderlijke toestemming zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

Van zodra wij deze Privacy disclaimer wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via de Website. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden de nieuwe en dus meest recente versie van deze Privacyverklaring te aanvaarden.

B.KERNRETAIL spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via onze partner Sircle bvba « SIRCLE » via friedl.desaeger@prizm.be.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 11 maart 2020.

WAT BETEKENT “VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS”?

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, …

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een naam, adres, locatie, … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

B.KERNRETAIL NV, Turnhoutsebaan 403, 2970 Schilde, met ondernemingsnummer 0429.679.712 treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens, met technische hulp van de verwerker SIRCLE, Jan Van Rijswijcklaan 172/12, 2020 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0825.366.367 en e-mail adres friedl.desaeger@prizm.be.

De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot SIRCLE via friedl.desaeger@prizm.be.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR B.KERNRETAIL VERWERKT?

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het deelnemen aan een wedstrijd, tombola of andere marketingactie van WWW.DANSAERTPARK.BE.

Geregeld worden er wedstrijden of tombola’s georganiseerd door B.KERNRETAIL of waarbij SIRCLE ondersteuning biedt aan B.KERNRETAIL. Bij het deelnemen aan deze wedstrijden of tombola’s worden persoonsgegevens van deelnemers en  winnaar(s) verwerkt met als doel contact op te nemen met de winnaar(s) waarbij we hun prijs kunnen bezorgen alsook om de winnaar(s) te kunnen publiceren op sociale media of website van WWW.DANSAERTPARK.BE. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Bij het optioneel inschrijven voor de nieuwsbrief op de website worden persoonlijke identificatiegegevens van de aanvrager verwerkt. Bij iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen, mocht er geen interesse meer zijn in de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het vragen naar inlichtingen via friedl.desaeger@prizm.be of via sociale media.

Indien u al of niet een gebruiker bent, en u vraagt naar inlichtingen via sociale media kanalen (zoals Facebook of Twitter) of via friedl.desaeger@prizm.be of telefonisch via de helpdesk, verwerken we persoonlijke gegevens zoals je voornaam, naam, telefoonnummer enkel en alleen met als doel een antwoord te kunnen bieden op de vraag. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van B.KERNRETAIL om zo een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden. Indien het antwoord via mail verloopt, zullen hier persoonlijke mails gebruikt worden. Uitschrijven is hier niet mogelijk.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.

(“Google”). B.KERNRETAIL maakt gebruik van Google Analytics binnen de Website. B.KERNRETAIL geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt B.KERNRETAIL te weten hoe de  website gebruikt worden en kan B.KERNRETAIL deze verbeteren.

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Het is mogelijk dat de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerkt worden door verschillende instanties. Hierbij een overzicht:

B.KERNRETAIL: B.KERNRETAIL kan je gegevens verwerken.

Verwerkers zoals SIRCLE: B.KERNRETAIL doet een beroep op externe verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools, organiseren van wedstrijden,… Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Andere: Aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat je de gebruiksvoorwaarden van onze website hebt overtreden of indien wij onze Privacyverklaring wensen te handhaven.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij B.KERNRETAIL daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners van B.KERNRETAIL.

WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

B.KERNRETAIL zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

B.KERNRETAIL erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt B.KERNRETAIL gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet

B.KERNRETAIL dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt B.KERNRETAIL de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar friedl.desaeger@prizm.be. B.KERNRETAIL, via haar partner SIRCLE, heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer B.KERNRETAIL of SIRCLE je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

B.KERNRETAIL zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag B.KERNRETAIL een redelijke vergoeding aanrekenen of kan B.KERNRETAIL het verzoek weigeren.

WELKE RECHTEN KAN IK UITOEFENEN?

  • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren.
  • Recht op gegevenswissing: Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te wissen.
  • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dat is momenteel mogelijk door een opt-out uit te voeren (via de link onderaan elke nieuwsbrief).

WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE BESLUITVORMING?

Er wordt niet aan automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering gedaan.